Mae dros 700,000 o swyddi mewn perygl yng Nghymru oherwydd awtomatiaeth dros y ddau ddegawd nesaf – sef tua un o bob dwy swydd (mewn sectorau penodol). Mae effaith sylweddol awtomatiaeth ar sail rhyw yn peri mwy o bryder hyd yn oed; disodlir un o bob tair swydd i ddynion sy’n cael eu colli, tra bydd menywod yn colli pum swydd am bob swydd newydd sy’n cael ei chreu.

Fodd bynnag, rhywbeth i’w ddefnyddio yn hytrach na’i atal yw awtomatiaeth. Bydd ei esblygiad cyflym yn creu cyfleoedd sylweddol; os ydym yn paratoi’n dda, gallai awtomatiaeth ddisodli swyddi ailadroddus, risg uchel â swyddi creadigol sy’n ennill cyflog da. Ond mae angen gweithredu er mwyn atal ‘uberisation’ swyddi – a amlygir gan gyflogau isel ac ansicrwydd yn aml. Ac mae’n rhaid i ni sicrhau bod y mesurau diogelwch yn addas i’r diben.

Bydd datblygu agenda sgiliau sy’n addas ar gyfer y dyfodol yn helpu i gyflawni hyn. Mae angen i ni gynyddu gwaith codio a darpariaeth TGCh yn ein hysgolion, a pharatoi pobl yn well ar gyfer yr ansefydlogrwydd a’r ansicrwydd sy’n ein hwynebu. Bydd sicrhau bod gan bobl y priodweddau arwain gofynnol, fel hyblygrwydd, creadigrwydd ac arloesi, yn helpu i gyflawni hyn.

Bydd cynorthwyo cwmnïau a sefydliadau i ganolbwyntio ar arallgyfeirio ym maes cynhyrchion (yn hytrach nag ar gynhyrchiant) yn helpu i leihau effaith awtomatiaeth ar bobl, gan y bydd gwybodaeth am gynnyrch (neu wasanaethau) yn cael ei hystyried yn fantais gan ddefnyddio staff presennol mewn marchnadoedd newydd. Hefyd, mae’n rhaid parhau i ganolbwyntio ar ganfod dulliau newydd o annog merched a menywod i ddewis pynciau a gyrfaoedd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Ond er mwyn manteisio ar y cyfleoedd hyn, a pharatoi ar gyfer y risgiau, mae angen gweledigaeth 2050 ar gyfer economi Cymru; mae’n rhaid i ni arwain y gwaith o fabwysiadu technolegau newydd; ac mae angen i ni fod yn uchelgeisiol wrth ymdrin ag awtomatiaeth er mwyn ennill marchnadoedd unigryw – gan ddefnyddio ein harbenigedd presennol a’i gyfuno â thechnolegau newydd er mwyn manteisio ar gyfleoedd sy’n deillio o farchnadoedd newydd.

I gael gwybod mwy, lawrlwythwch y ddogfen hon.