An economic strategy for Llanelli

Too many people in and around the Llanelli constituency have given up on the idea that things will get better. And they distrust promises that it can.

Establishing a new trading relationship with Europe, and the predictions that some 700,000 jobs could be replaced by automation in the coming years, mean thatwe face fierce challenges. But just because it is going to be hard, it doesn’t mean that we cannot re-establish Llanelli as a furnace of innovation and industry in Wales.

For too long our strengths have been overlooked and as a community we’ve given up hope that things can be better. We must be more ambitious, and we must try new things.

In unpredictable times we need to move away from conventional approaches and focus on innovative approaches which adapt easily to changed circumstances. That means we should build fewer roads and business parks and be willing to experiment. We also need more emphasis on the day-to-day economic activity that dominates local economies (the so called ‘Foundational Economy’ such as local energy and food production, housing, and social care), and areas of innovation where Llanelli can demonstrate a competitive advantage. We still have a strong manufacturing base in the area and there’s much we can do to make sure it is at the forefront of innovation.

And we should explore how future economic success can be measured against the ideals encompassed in the Well-being of Future Generations Act, not just GDP or jobs figures that fail to consider the quality of the jobs generated, or the extent to which national wealth is shared.

My crowdsourcing initiative – Think Big, Llanelli – is intended to develop ambitious ideas for Llanelli – where do we have existing expertise? What untapped ideas and resources do we already have that we are not taking full advantage of?

To find out more, please download this document.

 

STRATEGAETH ECONOMAIDD I LANELLI

 

Mae gormod o bobl yn etholaeth Llanelli wedi rhoi’r gorau i feddwl bod dyddiau gwell i ddod. Ac maen nhw’n amau’r rhai sy’n addo hynny.

Mae meithrin perthynas fasnachu newydd ag Ewrop, a’r rhagolygon y gall systemau awtomatig gymryd lle tua 700,000 o swyddi yn y blynyddoedd nesaf, yn golygu bod heriau mawr o’n blaenau ni. Ond dyw’r ffaith bod pethau’n ymddangos yn ddu ddim yn golygu na allwn ni ailsefydlu Llanelli fel ffwrnais diwydiant ac arloesi unwaith eto yng Nghymru.

Mae gormod ohonom wedi anghofio am ein cryfderau, a’r gymuned wedi rhoi gorau i obeithio am ddyfodol gwell. Rhaid i ni fod yn fwy uchelgeisiol a mentro o’r newydd.

Yn yr oes ansicr sydd ohoni, mae angen i ni gefnu ar y ffordd gonfensiynol o weithio a chanolbwyntio ar ddulliau arloesol sy’n addasu’n hawdd i amgylchiadau newydd. Mae hynny’n golygu adeiladu llai o ffyrdd a pharciau busnes, ac ymroi i arbrofi. Hefyd, mae angen mwy o bwyslais ar weithgarwch economaidd bob dydd sy’n dominyddu economïau lleol (neu’r ‘economi sylfaen’ fel y’i gelwir fel ynni lleol a chynhyrchu bwyd, tai a gofal cymdeithasol), a meysydd arloesi lle gall Llanelli ennill y blaen ar ei chystadleuwyr. Mae gennym sylfaen weithgynhyrchu gadarn yn yr ardal o hyd, ac mae cymaint y gallwn ei wneud i sicrhau ein bod yn dal i dorri tir newydd.

Hefyd, dylem ystyried sut i fesur llwyddiant economaidd y dyfodol yn erbyn delfrydau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, nid dim ond lefelau GDP neu ffigurau swyddi nad ydynt yn ystyried safon y swyddi sy’n cael eu creu, neu i ba raddau mae cyfoeth y wlad wedi’i rannu’n deg.

Nod fy mhrosiect cyfrannu torfol – Ewch amdani Llanelli – yw datblygu syniadau arloesol ar gyfer Llanelli – ble mae’n harbenigedd ar hyn o bryd? Pa syniadau ac adnoddau sy’n bodoli’n barod, y gallem fanteisio i’r eithaf arnynt?

I gael gwybod mwy, lawrlwythwch y ddogfen hon.

LEE’S BIG CLEAN UP | CLIRIO SBWRIEL GYDA LEE

Getting involved with a litter pick can be hugely rewarding. And it’s great for kids, too – it gets them outside, is educational and the results are immediately rewarding.

If you’re tempted, there are plenty of voluntary litter picking groups across the Llanelli constituency that you can get involved with. Use the map to find the group closest (click on the green icons for details of who to contact), or simply take a look at the list below.

Help spread the word by sharing the map via Facebook or Twitter (click on the sharing icon to the top right of the map). And if you know of any groups that aren’t listed below, please get in touch.

 

Gall helpu i glirio sbwriel fod yn werthfawr iawn. Ac mae’n wych i blant hefyd – mae’n eu hannog i fynd allan i’r awyr agored, mae’n addysgol ac mae’r canlyniadau i’w gweld yn syth.

Os ydych yn awyddus, mae digon o grwpiau codi sbwriel gwirfoddol ar gael drwy etholaeth Llanelli lle y gallwch helpu. Defnyddiwch y map i ganfod y grŵp agosaf (cliciwch ar yr eicon gwyrdd i gael y manylion cyswllt) neu edrychwch ar y rhestr isod.

Helpwch i ledaenu’r neges drwy rannu’r map ar Facebook neu Twitter (cliciwch ar yr eicon rhannu ar gornel dde uchaf y map). Ac os ydych yn gwybod am unrhyw grwpiau nad ydynt wedi’u rhestru cysylltwch.

 

Burry Port – [email protected]

Carway Hall Committee – [email protected]

Dafen Pond – [email protected]

Danybanc – [email protected]

Dwyfor – [email protected]

Dyfatty Park – [email protected]

Ferryside Village Forum – [email protected]

Friends of Llanelli Train Station – [email protected]

Furnace Pond – [email protected]

Keep Mynydd Mawr Tidy – [email protected]

Keep Swiss Valley Reservoir Tidy – [email protected]

Llangennech Community Centre – [email protected]

Machynys Coastcare – [email protected]

Maengwynne – [email protected]

Pontyberem Environmental Group – [email protected]

Porth Y Gar – [email protected]

Trimsaran Family Centre – [email protected]

Troserch Woodland Society – [email protected]

Tumble Park – [email protected]

Ty Enfys Family Centre – [email protected]

Wildfowl Wetlands Trust – [email protected]