Automation Roundtable

Over 700,000 jobs are at risk from automation in Wales over the next two decades – roughly one job in every two (in specified sectors). Even more worrying is the deeply gendered impact of automation; for every three males jobs lost, one will be replaced, whilst women will lose five jobs for each new one created.

In June, I pulled together leading experts in the field of automation, along with some of Wales’ biggest employers, to discuss the scale and speed of the challenge faced, and what strategies are needed to collectively address this issue.

Automation isn’t something to halt, it’s something to harness. The rapid technological evolution underway will present significant opportunities; if we prepare well, automation could drive out repetitive, high-risk jobs, replacing them with creative, well-paid alternatives. But action is needed to prevent the ‘uberisation’ of jobs – often characterised by low pay and insecurity. And we must ensure the safety net is fit for purpose.

The development of a future-proofed skills agenda will help achieve this ambition. We need to rapidly scale-up coding and ICT provision in our schools, and we need to better prepare people for the instability and uncertainty that is coming; providing people at all stages of their career with sought-after leadership qualities – such as flexibility, creativity and innovation.

Supporting firms and organisations to focus on product diversification (over productivity) will help lessen the human impact of automation as established product (or service) knowledge will be seen as an advantage, and existing staff will be redeployed rather than made redundant. Focus must also remain on finding new ways of encouraging girls and women into STEM subjects and careers.

But to capitalise on these opportunities, and prepare for the risks, Wales needs a 2050 vision for our economy; we need to be at the forefront of the adoption for new technologies; and we need to approach automation with ambition to create uncontested market spaces – leveraging our existing expertise and combining it with new technologies to exploit emerging market opportunities.

To find out more, please download this document.

Cyfarfod Bord Gron ar Awtomatiaeth

Mae dros 700,000 o swyddi mewn perygl yng Nghymru oherwydd awtomatiaeth dros y ddau ddegawd nesaf – sef tua un o bob dwy swydd (mewn sectorau penodol). Mae effaith sylweddol awtomatiaeth ar sail rhyw yn peri mwy o bryder hyd yn oed; disodlir un o bob tair swydd i ddynion sy’n cael eu colli, tra bydd menywod yn colli pum swydd am bob swydd newydd sy’n cael ei chreu.

Fodd bynnag, rhywbeth i’w ddefnyddio yn hytrach na’i atal yw awtomatiaeth. Bydd ei esblygiad cyflym yn creu cyfleoedd sylweddol; os ydym yn paratoi’n dda, gallai awtomatiaeth ddisodli swyddi ailadroddus, risg uchel â swyddi creadigol sy’n ennill cyflog da. Ond mae angen gweithredu er mwyn atal ‘uberisation’ swyddi – a amlygir gan gyflogau isel ac ansicrwydd yn aml. Ac mae’n rhaid i ni sicrhau bod y mesurau diogelwch yn addas i’r diben.

Bydd datblygu agenda sgiliau sy’n addas ar gyfer y dyfodol yn helpu i gyflawni hyn. Mae angen i ni gynyddu gwaith codio a darpariaeth TGCh yn ein hysgolion, a pharatoi pobl yn well ar gyfer yr ansefydlogrwydd a’r ansicrwydd sy’n ein hwynebu. Bydd sicrhau bod gan bobl y priodweddau arwain gofynnol, fel hyblygrwydd, creadigrwydd ac arloesi, yn helpu i gyflawni hyn.

Bydd cynorthwyo cwmnïau a sefydliadau i ganolbwyntio ar arallgyfeirio ym maes cynhyrchion (yn hytrach nag ar gynhyrchiant) yn helpu i leihau effaith awtomatiaeth ar bobl, gan y bydd gwybodaeth am gynnyrch (neu wasanaethau) yn cael ei hystyried yn fantais gan ddefnyddio staff presennol mewn marchnadoedd newydd. Hefyd, mae’n rhaid parhau i ganolbwyntio ar ganfod dulliau newydd o annog merched a menywod i ddewis pynciau a gyrfaoedd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Ond er mwyn manteisio ar y cyfleoedd hyn, a pharatoi ar gyfer y risgiau, mae angen gweledigaeth 2050 ar gyfer economi Cymru; mae’n rhaid i ni arwain y gwaith o fabwysiadu technolegau newydd; ac mae angen i ni fod yn uchelgeisiol wrth ymdrin ag awtomatiaeth er mwyn ennill marchnadoedd unigryw – gan ddefnyddio ein harbenigedd presennol a’i gyfuno â thechnolegau newydd er mwyn manteisio ar gyfleoedd sy’n deillio o farchnadoedd newydd.

I gael gwybod mwy, lawrlwythwch y ddogfen hon.

An economic strategy for Llanelli

Too many people in and around the Llanelli constituency have given up on the idea that things will get better. And they distrust promises that it can.

Establishing a new trading relationship with Europe, and the predictions that some 700,000 jobs could be replaced by automation in the coming years, mean thatwe face fierce challenges. But just because it is going to be hard, it doesn’t mean that we cannot re-establish Llanelli as a furnace of innovation and industry in Wales.

For too long our strengths have been overlooked and as a community we’ve given up hope that things can be better. We must be more ambitious, and we must try new things.

In unpredictable times we need to move away from conventional approaches and focus on innovative approaches which adapt easily to changed circumstances. That means we should build fewer roads and business parks and be willing to experiment. We also need more emphasis on the day-to-day economic activity that dominates local economies (the so called ‘Foundational Economy’ such as local energy and food production, housing, and social care), and areas of innovation where Llanelli can demonstrate a competitive advantage. We still have a strong manufacturing base in the area and there’s much we can do to make sure it is at the forefront of innovation.

And we should explore how future economic success can be measured against the ideals encompassed in the Well-being of Future Generations Act, not just GDP or jobs figures that fail to consider the quality of the jobs generated, or the extent to which national wealth is shared.

My crowdsourcing initiative – Think Big, Llanelli – is intended to develop ambitious ideas for Llanelli – where do we have existing expertise? What untapped ideas and resources do we already have that we are not taking full advantage of?

To find out more, please download this document.

 

STRATEGAETH ECONOMAIDD I LANELLI

 

Mae gormod o bobl yn etholaeth Llanelli wedi rhoi’r gorau i feddwl bod dyddiau gwell i ddod. Ac maen nhw’n amau’r rhai sy’n addo hynny.

Mae meithrin perthynas fasnachu newydd ag Ewrop, a’r rhagolygon y gall systemau awtomatig gymryd lle tua 700,000 o swyddi yn y blynyddoedd nesaf, yn golygu bod heriau mawr o’n blaenau ni. Ond dyw’r ffaith bod pethau’n ymddangos yn ddu ddim yn golygu na allwn ni ailsefydlu Llanelli fel ffwrnais diwydiant ac arloesi unwaith eto yng Nghymru.

Mae gormod ohonom wedi anghofio am ein cryfderau, a’r gymuned wedi rhoi gorau i obeithio am ddyfodol gwell. Rhaid i ni fod yn fwy uchelgeisiol a mentro o’r newydd.

Yn yr oes ansicr sydd ohoni, mae angen i ni gefnu ar y ffordd gonfensiynol o weithio a chanolbwyntio ar ddulliau arloesol sy’n addasu’n hawdd i amgylchiadau newydd. Mae hynny’n golygu adeiladu llai o ffyrdd a pharciau busnes, ac ymroi i arbrofi. Hefyd, mae angen mwy o bwyslais ar weithgarwch economaidd bob dydd sy’n dominyddu economïau lleol (neu’r ‘economi sylfaen’ fel y’i gelwir fel ynni lleol a chynhyrchu bwyd, tai a gofal cymdeithasol), a meysydd arloesi lle gall Llanelli ennill y blaen ar ei chystadleuwyr. Mae gennym sylfaen weithgynhyrchu gadarn yn yr ardal o hyd, ac mae cymaint y gallwn ei wneud i sicrhau ein bod yn dal i dorri tir newydd.

Hefyd, dylem ystyried sut i fesur llwyddiant economaidd y dyfodol yn erbyn delfrydau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, nid dim ond lefelau GDP neu ffigurau swyddi nad ydynt yn ystyried safon y swyddi sy’n cael eu creu, neu i ba raddau mae cyfoeth y wlad wedi’i rannu’n deg.

Nod fy mhrosiect cyfrannu torfol – Ewch amdani Llanelli – yw datblygu syniadau arloesol ar gyfer Llanelli – ble mae’n harbenigedd ar hyn o bryd? Pa syniadau ac adnoddau sy’n bodoli’n barod, y gallem fanteisio i’r eithaf arnynt?

I gael gwybod mwy, lawrlwythwch y ddogfen hon.

LEE’S BIG CLEAN UP | CLIRIO SBWRIEL GYDA LEE

Getting involved with a litter pick can be hugely rewarding. And it’s great for kids, too – it gets them outside, is educational and the results are immediately rewarding.

If you’re tempted, there are plenty of voluntary litter picking groups across the Llanelli constituency that you can get involved with. Use the map to find the group closest (click on the green icons for details of who to contact), or simply take a look at the list below.

Help spread the word by sharing the map via Facebook or Twitter (click on the sharing icon to the top right of the map). And if you know of any groups that aren’t listed below, please get in touch.

 

Gall helpu i glirio sbwriel fod yn werthfawr iawn. Ac mae’n wych i blant hefyd – mae’n eu hannog i fynd allan i’r awyr agored, mae’n addysgol ac mae’r canlyniadau i’w gweld yn syth.

Os ydych yn awyddus, mae digon o grwpiau codi sbwriel gwirfoddol ar gael drwy etholaeth Llanelli lle y gallwch helpu. Defnyddiwch y map i ganfod y grŵp agosaf (cliciwch ar yr eicon gwyrdd i gael y manylion cyswllt) neu edrychwch ar y rhestr isod.

Helpwch i ledaenu’r neges drwy rannu’r map ar Facebook neu Twitter (cliciwch ar yr eicon rhannu ar gornel dde uchaf y map). Ac os ydych yn gwybod am unrhyw grwpiau nad ydynt wedi’u rhestru cysylltwch.

 

Burry Port – [email protected]

Carway Hall Committee – [email protected]

Dafen Pond – [email protected]

Danybanc – [email protected]

Dwyfor – [email protected]

Dyfatty Park – [email protected]

Ferryside Village Forum – [email protected]

Friends of Llanelli Train Station – [email protected]

Furnace Pond – [email protected]

Keep Mynydd Mawr Tidy – [email protected]

Keep Swiss Valley Reservoir Tidy – [email protected]

Llangennech Community Centre – [email protected]

Machynys Coastcare – [email protected]

Maengwynne – [email protected]

Pontyberem Environmental Group – [email protected]

Porth Y Gar – [email protected]

Trimsaran Family Centre – [email protected]

Troserch Woodland Society – [email protected]

Tumble Park – [email protected]

Ty Enfys Family Centre – [email protected]

Wildfowl Wetlands Trust – [email protected]